Ogólne Warunki Sprzedaży Rawlplug

1. Definicje
W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Rawlplug („Ogólnych warunkach”) poniższe sformułowania mają następujące brzmienie:

„Umowa” oznacza jakąkolwiek umowę zawartą pomiędzy Rawlplug i Klientem dotyczącą sprzedaży, dostawy lub świadczenia Produktów, w tym ustalone warunki handlowe lub umowę ramową, na podstawie której Klient może składać Zamówienia na Produkty, a także przyjęte Zamówienia, w tym złożone przez Klienta poprzez stronę internetową, z uwzględnieniem jednakże postanowień mających zastosowanie regulaminów stron internetowych lub sklepów internetowych; warunki handlowe lub specjalne warunki handlowe współpracy uzgodnione pomiędzy Rawlplug a Klientem w formie dokumentowej.

„Informacje Poufne” oznacza wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Rawlplug oraz wszystkie inne informacje uznane za poufne przez Rawlplug, przekazane Klientowi lub w których posiadanie Klient wszedł w związku z Umową, bez względu na formę oraz na to, czy zostały oznaczone przez Rawlplug jako poufne, w tym także informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w szczególności cenniki, analizy, dane osobowe, informacje dotyczące stosowanych rozwiązań systemów informatycznych i organizacyjnych, w tym systemów bezpieczeństwa, dokumenty, bazy danych, wykresy, rysunki, obrazy, grafiki, broszury, katalogi, kopie, odpisy, wypisy, wyciągi, tłumaczenia dokumentów, zbędne lub wadliwe wydruki, w których posiadanie Klient wejść podczas rozmów handlowych, negocjacji lub współpracy.

„Kraj Przeznaczenia” oznacza państwo, do którego Rawlplug ma dostarczyć Produkty lub państwo siedziby Klienta.

„IPR” oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej w rozumieniu Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i poprawionej dnia 28 września 1979 r., a w szczególności prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do programów komputerowych, patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa ochronne do wzorów użytkowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych oraz dodatkowo wszelkie prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

„Incoterms®” oznacza Międzynarodowe Reguły Handlu (2020) opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlu.

„Prognoza” oznacza jakiekolwiek przewidywania lub prawdopodobną ilość Produktów jakie Klient zamówi w danym okresie, z wyłączeniem Zamówień.

„Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczności znajdujące poza realną kontrolą którejkolwiek ze stron, w szczególności stan wojny, działania wojenne, zamieszki, epidemie, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary lub inne zjawiska naturalne, a także działania władz państwowych, embarga lub inne zdarzenia lub okoliczności, których strony nie były i nie mogły być świadome w chwili złożenia Zamówienia na Produkty, oraz których zaistnienia nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie przez stronę obowiązków wynikających z Umowy.

„Zamówienie” oznacza ofertę na zakup lub świadczenie Produktów złożoną Rawlplug przez Klienta (bezpośrednio, pośrednio lub poprzez pełnomocnika) na zasadach określonych w par. 3 Ogólnych warunków lub w Umowie.

„Produkty” oznacza towary handlowe, a w szczególności wyroby budowlane, narzędzia i elektronarzędzia, lub usługi, dostarczane przez Rawlplug do Klienta na podstawie Zamówienia, zgodne ze Specyfikacjami, które mogą być oznaczone Znakami Towarowymi.

„Klient” oznacza przedsiębiorcę, który zamawia lub nabywa Produkty na podstawie Umowy lub poprzez złożenie Zamówienia.

„Rawlplug” oznacza Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033537, NIP/VAT UE: PL8951687880, REGON 932098397, który posiada status dużego przedsiębiorcy.

„Specyfikacje” oznacza charakterystykę Produktu, wyraźnie uzgodnioną z Klientem, albo wynikającą z katalogów technicznych lub data sheets dostępnych na stronie internetowej rawlplug.com aktualnych na dzień przyjęcia Zamówienia, z uwzględnieniem ich zmian dokonanych przez Rawlplug. Klient jest świadomy tego, że Specyfikacje mogą ulegać zmianom, bez konieczności informowania Klienta. Jakiekolwiek oświadczenie, zapewnienia, rekomendacje, porady lub inne informacje pochodzące od Rawlplug, a dotyczące Specyfikacji, Produktów lub ich używania, mają charakter wyłącznie informacyjny.

„Znaki towarowe” oznacza jakikolwiek zarejestrowany lub niezarejestrowany znak towarowy lub nazwę handlową dotyczącą Produktów, w szczególności „KOELNER”, „MODECO”, „RAWLPLUG” LUB „RAWL”.

2. Postanowienia ogólne
2.1    Niniejsze Ogólne warunki zastosowanie mają wyłącznie do Umów zawieranych z Klientami, będącymi przedsiębiorcami, tj. podmiotami zawierającymi Umowy w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się ich jednak do Umów zawieranych z osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

2.2    Wszelkie katalogi, cenniki i inne informacje handlowe, udostępnione przez Rawlplug Klientowi nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a jedynie zaproszenie do składania ofert, chyba że co innego wynika z Umowy. Wszelkie zaproszenia do zawarcia Umowy złożone przez przedstawicieli handlowych Rawlplug obowiązują przez siedem (7) dni, chyba że co innego wskazano w treści zaproszenia.

2.3    Niniejsze Ogólne warunki stanowią integralną części Umowy. W razie konfliktu pomiędzy postanowieniami Ogólnych warunków a postanowieniami Umowy, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.

2.4    Postanowienia Umowa ani Ogólnych warunków nie mogą zostać zmienione lub wyłączone przez jakiekolwiek postanowienie zawarte w zaproszeniu do składania ofert, zapytaniu ofertowym, liście przewozowym, fakturze, ogólnych warunkach lub regulaminach stosowanych przez Klienta czy też poprzez zwyczaj handlowy lub inną praktykę handlową.

2.5    Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zawarta w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania do Umowy.

2.6    Żadna ze stron Umowy nie ma prawa zawierać umów lub zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej strony, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.

2.7    W wyniku zawarcia Umowy lub związania się Ogólnymi warunkami nie dochodzi pomiędzy stronami Umowy do zawarcia umowy spółki, powstania jakiejkolwiek spółki, stosunku agencyjnego lub wspólnego przedsięwzięcia. Strony są niezależnymi podmiotami, działającymi na warunkach rynkowych.

3. Zamówienia
3.1    Klient może dokonać nabycia lub zlecić świadczenie Produktów wyłącznie poprzez złożenie Zamówienia.

3.2    Zamówienie zawsze stanowi ofertę nabycia lub świadczenia Produktów złożoną przez Klienta, które w dniu przyjęcia Zamówienia przez Rawlplug staje się Umową. Zamówienie może być przyjęte poprzez potwierdzenie e-mail, lub w systemie do składania zamówień (np. EDI), albo w inny sposób, także dorozumiany, np. poprzez przystąpienie Rawlplug do realizacji Zamówienia.

3.3    Zamówienie przyjęte przez Rawlplug nie może zostać jednostronnie wycofane przez Klienta, a Klient zobowiązany jest przyjąć lub odebrać zamówione Produkty. Zamówienia nie podlegają anulowaniu a Produkty zwrotom, chyba że niniejsze Ogólne warunki stanowią inaczej lub strony inaczej postanowiły w formie pisemnej.

3.4    Prognoza dostarczona Rawlplug przez Klienta nie wiąże żadnej ze stron, chyba że Strony ustaliły inaczej w Umowie.

3.5    Klient nie ma obowiązku składania Zamówień a Rawlplug obowiązku przyjmowania Zamówień.

4. Obowiązki Klienta
4.1    W razie dalszej sprzedaży, dostawy, dystrybucji lub jakiejkolwiek formy najmu Produktów osobom trzecim, Klient jest zobowiązany do:

4.1.1    dostarczania Produktów wyłącznie w oryginalnych opakowaniach uprzednio dostarczonych przez Rawlplug, chyba że Produkty są przeznaczone do sprzedaży bez opakowań (np. sprzedaż na wagę), z oryginalnymi instrukcjami, deklaracjami, data sheets, oznaczeniami lub ostrzeżeniami, a także do nie zamieszczania na Produktach lub ich opakowaniach jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń lub etykiet, nazw handlowych lub znaków towarowych, nie zmieniania w jakikolwiek sposób Produktów lub ich opakowań;

4.1.2    uzyskania zgody Rawlplug na wszelkie akcje marketingowe lub ekspozycje wykorzystujące Znaki towarowe;

4.1.3    nie wykorzystywania nazwy Rawlplug lub Znaków towarowych w sposób mogący wpłynąć negatywnie na renomę Znaków towarowych, lub sugerujący istnienie jakichkolwiek powiązań pomiędzy stronami, w tym w szczególności w celu rejestracji domeny internetowej;

4.1.4    nie udzielania jakichkolwiek dodatkowych (innych niż wynikających ze Specyfikacji) zapewnień lub gwarancji dotyczących Produktów bez uprzedniej pisemnej zgody Rawlplug.

5. Dostawa
5.1    Rawlplug dostarczy lub wykona Produkty (dostawa) na zasadach określonych w Umowie lub niniejszych Ogólnych warunkach. Wszelkie terminy lub daty dotyczące dostawy Produktów mają charakter szacunkowy, a czas dostawy nie jest istotnym postanowieniem umownym. Rawlplug nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę, koszty, odszkodowania, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opóźnienie w dostawie Produktów.

5.2    Dostawa Produktów będących towarami następuje na zasadzie EXW (Incoterms®) - adres magazynu Rawlplug we Wrocławiu. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT dla takiej dostawy, warunkowane jest dostarczeniem przez Klienta dokumentów i informacji niezbędnych dla wykazania okoliczności spełniania warunków takiej dostawy.

5.3    Na prośbę Klienta Rawlplug może zorganizować dostawę (przewóz) Produktów, będących towarami, do miejsca wskazanego w Umowie, przy czym następuje to bez wpływu na mający zastosowanie Incoterms®.

5.4    Jeżeli na podstawie Umowy Produkty mają być dostarczone do innego miejsca niż adres magazynu Rawlplug we Wrocławiu, Produkty uznaje się za dostarczone Klientowi z chwilą ich wydania pierwszemu przewoźnikowi, bez względu na to kto organizuje przewóz Produktów i bez względu na zastosowany Incoterms®. Produkty będące usługami uznaje się za dostarczone z chwilą ich wykonania.

5.5    Klient jest zobowiązany poinformować Rawlplug w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od dnia otrzymania Produktów wynikającego z listu przewozowego, dokumentu wydania lub innego dokumentu transportowego, o brakach ilościowych oraz o widocznych wadach Produktów. W przypadku braku powyższej informacji, dostawa uważana jest za kompletną i wolną od wad widocznych.

5.6    W przypadku dostaw poza terytorium Unii Europejskiej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Rawlplug informacje, dotyczące obowiązkowych wymogów co do sposobu pakowania i oznaczania Produktów w Kraju Przeznaczenia, a Rawlplug zobowiązany jest zapewnić, że Produkty są zapakowane i oznaczone zgodnie z takimi wymaganiami. Rawlplug nie jest odpowiedzialny wobec Klienta za niespełnienia wymogów Kraju Przeznaczenia, o ile zastosował się do instrukcji Klienta. Klient zobowiązuje się aktualizować te informacje oraz zwolnić Rawlplug z odpowiedzialności w powyższym zakresie.

5.7    Rawlplug nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy Produktów wynikające z Siły Wyższej. Jeżeli Siła Wyższa trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni, Strony spotkają się celem przedyskutowania zasad dalszej współpracy. W braku porozumienia, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę lub anulować (wycofać) każde Zamówienie dotknięte Siłą Wyższą.

6. Przejście ryzyka i prawa własności
6.1    O ile w Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Klienta zgodnie z Incoterms®, o którym mowa w par. 5.2.

6.2    Prawo własności Produktu przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty całości ceny sprzedaży za dany Produkt.

6.3    Do momentu zapłaty całości ceny sprzedaży, Klient uprawniony jest do posiadania Produktów oraz do ich dalszej odsprzedaży we własnym imieniu i na własną rzecz osobom trzecim, przy czym wyłącznie w zakresie zwykłych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto Klient w najszerszym możliwym zakresie zobowiązuje się: a) przechowywać Produkty w sposób wyraźnie wydzielony i oznaczony; b) informować Rawlplug o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich, dotyczących Produktów; c) ubezpieczyć Produkty w odpowiednim zakresie; d) przechowywać i chronić Produkty tak jakby były własnością Klienta. Klient podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że prawo własności Rawlplug nie dozna uszczerbku.

7. Odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową
7.1    Produkty, będące towarami, są dobrej jakości i nie posiadają wad fizycznych (odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową). Ocena czy Produkt jest zgody z Umową następuje wyłącznie w oparciu o Specyfikacje.

7.2    Rawlplug ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową pod warunkiem, gdy niezgodność ta ujawniła się w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dnia otrzymania Produktów przez Klienta, wynikającego z listu przewozowego, dokumentu wydania lub innego dokumentu transportowego oraz o ile niezgodność istniała w dniu przejścia ryzyka na Klienta, chyba że Klient był świadomy istnienia niezgodności. Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność, jeżeli wynikła ona z działania lub zaniechania osoby trzeciej lub Klienta.

7.3    Klient traci uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Rawlplug za niezgodność Produktu z Umową, jeżeli nie powiadomił Rawlplug o niezgodności w ciągu siedmiu (7) Dni Roboczych od otrzymania Produktów przez Klienta, wynikającego z listu przewozowego, dokumentu wydania lub innego dokumentu transportowego.

7.4    W razie niezgodności Produktu z Umową, za którą Rawlplug ponosi odpowiedzialność, Rawlplug może usunąć niezgodność poprzez naprawę Produktu, albo dostarczyć zamiast Produktów niezgodnych, takiej samej ilości Produktów wolnych od niezgodności, albo zastosować obniżkę ceny, albo zwrócić całość zapłaconej ceny za Produkt. Decyzja co do sposobu realizacji roszczeń Klienta z tytułu odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową należy wyłącznie do Rawlplug. Niezgodne Produkty zostaną za wyborem Rawlplug zniszczone alb zwrócone Rawlplug, w każdym wypadku na koszt Rawlplug.

7.5    Oprócz praw przewidzianych w par. 7.1 – 7.4 oraz roszczeń przewidzianych w oświadczeniu gwarancyjnym wydanym przez Rawlplug dla niektórych Produktów (np. elektronarzędzi), Klient nie będzie miał jakichkolwiek innych uprawnień w odniesieniu do wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z Umową Produktów, będących towarami. W granicach dopuszczalnych prawnie, Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności Produktów z Umową w zakresie szerszym niż przewidziana powyżej, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.6    Klient zapewnia, że jego pracownicy, agenci, zleceniobiorcy, Klient oraz nabywcy Produktów:

7.6.1    magazynowali, korzystali, składali, utrzymywali, naprawiali oraz postępowali z Produktami, w każdym wypadku, zgodnie z dobrymi praktykami oraz zgodnie z wszelkimi instrukcjami i specyfikacjami, jak również z zasadami bezpieczeństwa, instrukcjami szkoleniowymi, instrukcjami serwisowania oraz innymi instrukcjami dostarczonymi Klientowi przez Rawlplug, jej pracowników, agentów lub zleceniobiorców;

7.6.2    otrzymali konieczne szkolenie lub wyjaśnienia co do sposobu używania w odniesieniu do dostarczonych Produktów;

7.6.3    w sytuacji wynajmu Produktów lub zapewniania korzystania w inny sposób z Produktów przez osoby trzecie, dostarczali Produkty w oryginalnym opakowaniu, w tym wraz z instrukcjami i specyfikacjami, etykietami i ostrzeżeniami, dostarczonymi wraz z Produktami przez Rawlplug;

7.6.4    korzystali z Produktów wraz z rekomendowanymi akcesoriami bezpieczeństwa, zgodnie z instrukcjami i specyfikacjami oraz innymi zasadami bezpieczeństwa, instrukcjami szkoleniowymi, instrukcjami serwisowania oraz innymi instrukcjami dostarczonymi Klientowi;

7.6.5    postępowania zawsze zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prawa dotyczącymi Produktów i ich używania.

8. Cena sprzedaży i płatności
8.1    Cena sprzedaży Produktów określona jest w Umowie lub potwierdzeniu Zamówienia przez Rawlplug.

8.2    Cena sprzedaży w żadnym wypadku nie obejmuje podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych należnych z tytułu dostawy Produktów do Kraju Przeznaczenia. Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów przewozu Produktów do Kraju Przeznaczenia, jaki również innych kosztów związanych z dostawą lub zapłatą za Produkty, w szczególności opłat bankowych, które obciążają Klienta. Rawlplug powiększy cenę sprzedaży o stawkę podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

8.3    Rawlplug obciąży Klienta wszelkimi kosztami związanymi z zastosowaniem specjalnego opakowania Produktów, kosztami przewozu lub ubezpieczania w trakcie przewozu do miejsca wskazanego w Umowie oraz wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z dodatkowych żądań Klienta.

8.4    Cena sprzedaży lub inne koszty zostaną zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Rawlplug w sposób i w terminie określonym w Umowie albo fakturze. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Rawlplug faktur bez podpisu osoby uprawnionej ze strony Klienta.

8.5    Rawlplug może zmienić ceny Produktów w każdej chwili bez konieczności informowania o tym Klienta. Zmiana cen sprzedaży nie stanowi zmiany Umowy,  z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie może dotyczyć przyjętych Zamówień.

8.6    Zapłata jest dokonana z dniem uznania rachunku bankowego Rawlplug środkami pieniężnymi.

8.7    Jeżeli (a) Klient opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków wobec Rawlplug; lub (b) Rawlplug ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przez Klienta obowiązków wobec Rawlplug i Klient nie przestawi stosownych zapewnień co do możliwość wykonania tych obowiązków przed dostawą Produktów, lub w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania żądania Rawlplug; lub (c) Klient stanie się niewypłacalny, lub nie będzie w stanie na bieżąco wykonywać swoich zobowiązań, lub rozpocznie proces likwidacji, lub wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne z wniosku Klienta lub wierzyciela Klienta; lub (d) zostanie powołany nadzorca lub zarządca majątkiem Klienta lub jego znaczącą częścią; lub (e) Klient zawrze układ z wierzycielami, w takim wypadku, bez uszczerbku dla innych praw Rawlplug, Rawlplug może za stosownym oświadczeniem na piśmie (i) żądać zwrotu oraz samodzielnie odzyskać wszelkie Produkty, za które nie została zapłacona cena sprzedaży i w tym celu, Klient nieodwołalnie upoważnia Rawlplug do wstępu na teren zakładu Klienta, gdzie Produkty się znajdują oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odzyskaniem Produktów; lub (ii) zawiesić wykonanie lub wypowiedzieć Umowę, chyba że Klient dokona płatności za Produkty z góry lub dostarczy odpowiednie zabezpieczenia płatności, bez konieczności wszczynania jakichkolwiek postępowań sądowych oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Rawlplug za zawieszenie wykonania lub wypowiedzenie Umowy. W każdym z powyższych przypadków (i) lub (ii), wszelkie niezapłacone wierzytelności na rzecz Rawlplug, stają się natychmiast wymagalne.

9. IPR
9.1    Na podstawie Umowy lub niniejszych Ogólnych warunków nie dochodzi do przeniesienia żadnych IPR Klienta na Rawlplug oraz IPR Rawlplug na Klienta.

9.2    W związku z Umową i tytułem zapłaconej ceny sprzedaży za Produkty, Klient uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną (inaczej niż przez dalszą odsprzedaż Produktów) licencję, bez prawa do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z IPR Rawlplug inkorporowanych w Produktach lub materiałach, o których mowa w par. 9.3 w Kraju Przeznaczenia, wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży Produktów, w szczególności oferowania, reklamowania, promocji, wystawiania w miejscach publicznych, wyświetlania Produktów bez względu na formę i kanały komunikacji, zarówno fizycznie jak i przez Internet czy inne środki komunikacji elektronicznej. Rawlplug może w każdej chwili wypowiedzieć udzieloną licencję bez jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Klienta lub udzielać Klientowi wiążących instrukcji odnośnie sposobu korzystania z IPR Rawlplug..

9.3    Wszelkie materiały (inne niż Produkty), w szczególności inkorporujące IPR Rawlplug, udostępnione Klientowi w celu promocji lub reklamy Produktów, szkoleń lub w innych celach związanych ze sprzedażą Produktów, stanowią własność Rawlplug. Klient zobowiązany jest postępować z tymi materiałami zgodnie z Umową lub z wytycznymi Rawlplug, a także zwrócić te materiały oraz ich kopie w stanie niepogorszonym po zakończeniu współpracy lub na każde żądanie Rawlplug. Klient zobowiązuje się nie zmieniać ani modyfikować ani nie udostępniać materiałów osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla celu w jakim materiały zostały udostępnione Klientowi (np. dopuszczalna jest zmiana rozmiaru materiałów dla celów publikacji, lub przesłanie materiałów operatorowi platformy sprzedażowej itp.)

10. Ograniczenia odpowiedzialności
10.1    Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu nabycia, przywozu, przechowywania, dalszej odsprzedaży, reklamowania lub dystrybucji Produktów w Kraju Przeznaczenia, w związku z czym Klient zrzeka się i zwalnia Rawlplug z jakichkolwiek przyszłych roszczeń wobec Rawlplug z tego tytułu za wyjątkiem roszczeń przewidzianych w niniejszych Ogólnych warunkach.

10.2    Bez uszczerbku dla par. 7.5, odpowiedzialność Rawlplug wobec Klienta lub wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, niniejszych Ogólnych warunków lub jakiegokolwiek innego działania lub zaniechania Rawlplug, bez względu na przyczyną lub naturę takiego zachowania lub z jakiegokolwiek innego tytułu, w tym z tytułu gwarancji lub deliktu związanego z Produktami, jest ograniczona do szkody rzeczywistej (straty) poniesionej przez Klienta z wyłączeniem w szczególności utraconych korzyści i zadośćuczynienia za krzywdę. Odpowiedzialność Rawlplug z powyższego tytułu jest ograniczona ponadto do kwoty ceny sprzedaży zapłaconej za Produkty, których naruszenie dotyczy.

10.3    Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w par. 10.2 nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie oraz stosowane jest w najszerszych dopuszczalnych prawnie granicach, wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. 

11. Poufność i dane osobowe 
11.1    Klient zobowiązuje się zachować poufność Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich udostępnienia. Klient nie ujawni, nie sprzeda ani nie użyje Informacji Poufnych osobie trzeciej bez wyraźnej zgody Rawlplug udzielonej na piśmie („Zachowanie Poufności”)

11.2    Klient jest zobowiązany do Zachowania Poufności także po rozwiązaniu Umowy aż do momentu, kiedy Informacje Poufne przestaną mieć charakter poufny i staną się częścią informacji publicznej, chyba że nastąpi to wskutek działań lub zaniechań Klienta lub jego pracowników, zleceniobiorców albo inne osoby, którym powierzył Informacje Poufne, albo wskutek naruszenia obowiązku Zachowania Poufności przez osoby trzecie.

11.3    Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Rawlplug wszelkie egzemplarze Informacji Poufnych, które znajdują się w jego posiadaniu w chwili otrzymania żądania od Rawlplug.

11.4    Zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rawlplug znajdują się na stronie rodo.rawlplug.com. Klient jest zobowiązany w imieniu Rawlplug poinformować osoby reprezentujące Klienta lub zatrudnione przez Klienta, a których dane Rawlplug przetwarza jako administrator w związku z realizacją Umowy o zasadach i informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa wyżej. 

12. Compliance
12.1    Przy wykonywaniu swoich obowiązków umownych strony zobowiązują się przestrzegać wszelkich powszechnie obowiązujących wymogów, w tym: (1) dotyczących zakazu nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów; (2) dotyczących ochrony środowiska i zasad racjonalnego pozyskiwania surowców; (3) przeciwdziałających korupcji. Rawlplug nie udziela zapewnienia, że Produkty są zgodne z jakimkolwiek prawem, ustawą, rozporządzeniem, normą lub standardem, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone w Specyfikacjach.

13. Rozstrzyganie sporów i jurysdykcja
13.1    W razie powstania sporu związanego z Umową lub Ogólnymi warunkami, którego strony nie są w stanie rozwiązać w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych, zostanie on ostatecznie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Rawlplug. Rawlplug ma prawo wszcząć jakiekolwiek postepowanie przeciwko Klientowi przed sądami/trybunałami lub jakimikolwiek organami właściwymi dla siedziby Klienta.

14. Prawo właściwe
14.1    Umowa i Ogólne warunki oraz wszelkie umowne i pozaumowne kwestie ich dotyczące są regulowane prawem polskim, z wyłączeniem reguł prawa prywatnego międzynarodowego.

15. Postanowienia końcowe
15.1    Rawlplug może przelać wierzytelności wynikające z Umowy na inny podmiot bez zgody Klienta oraz przenieść zobowiązania wobec Klienta wynikające z Umowy na osobę trzecią. Rawlplug jest uprawniony do wykonywania obowiązków umownych także z wykorzystaniem innych podmiotów.

15.2    Wszelkie zawiadomienie lub oświadczenia, które dla swojej skuteczności wymagają formy pisemnej, komunikowane jednej stronie przez drugą stronę w związku z Umową, uznaje się za doręczone po upływie trzech (3) dni od dnia nadania pisma listem poleconym na adres strony wskazany w Umowie. W pozostałym zakresie, wszelkie inne zawiadomienia lub oświadczenia, w szczególności oświadczenia woli składane w formie dokumentowej, dla swej skuteczności wymagają przesłania ich na adresy e-mail stron wskazane w Umowie.

15.3    Jakiekolwiek zawiadomienia lub oświadczenia skierowane przez jedną stronę Umowy do drugiej strony będą w języku polskim lub angielskim, albo załączone będzie do nich tłumaczenie na angielski, będą podpisane lub wysłane przez upoważnione osoby i wysłane na adres strony wskazany w Umowie, chyba że w Umowie postanowiono, że Umowa lub niniejsze Ogólne warunki przewiduje, że komunikacja pomiędzy stronami odbywać się będzie się drogą elektroniczną na adresy email.

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP