Regulamin Sklepu Internetowego Rawlplug
wersja z dnia 30 października 2023 roku

 

  1. Definicje

„Ogólne Warunki Sprzedaży” – ogólne warunki umowy sprzedaży towarów handlowych lub świadczenia usług, ustalone i stosowane przez Rawlplug, z uwzględnieniem wszelkich ich zmian.

„Polityka Prywatności” – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych klientów lub osób działających w imieniu i na rzecz klienta zebranych poprzez Sklep Internetowy, dostępny na stronie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem wszelkich jego zmian. Znajduje się tam również informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

„Produkty” - towary handlowe (rzeczy ruchome) lub usługi, stanowiące asortyment Sklepu Internetowego.

„Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną zawierająca Umowę w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, z wyłączeniem osób fizycznych zawierających Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Rawlplug” - Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033537, NIP: 8951687880, REGON 932098397, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 893 ze zm.).

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Rawlplug, z uwzględnieniem jego wszelkich zmian.

Regulamin Strony” – regulamin strony internetowej, poprzez którą działa Sklep Internetowy, dostępny na stronie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem jego wszelkich zmian.

„Sklep Internetowy” – platforma internetowa pod adresem https://e.rawlplug.com lub https://rawlplug.com obsługiwana przez Rawlplug.

„Umowa” - umowa sprzedaży na odległość Produktów, będących towarami handlowych (rzeczy ruchomych) lub umowa o świadczenie Produktów, będących usługami, stanowiących asortyment Sklepu Internetowego, zawarta pomiędzy klientem a Rawlplug poprzez Sklep Internetowy, do której zastosowanie ma Regulamin.

„Umowa Współpracy” - indywidualne uzgodnienia handlowe dokonane pomiędzy klientem a Rawlplug w ramach odrębnej umowy o współpracy gospodarczej, bez względu na formę jej zawarcia, w szczególności w zakresie cen produktów lub usług dostarczanych przez Rawlplug, terminów płatności lub rabatów.

  1. Postanowienia ogólne

2.1 Sklep Internetowy jest narzędziem umożliwiającym klientom zakładanie kont użytkownika w Sklepie Internetowym, zawieranie Umów oraz przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów. Sklep Internetowy jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2.3 Zawierać Umowy poprzez Sklep Internetowy mogą wyłącznie klienci  posiadający aktywne konta użytkownika:

2.3.1   konto podstawowe, tj. konto użytkownika umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcjonalności Sklepu Internetowego i zawieranie Umów za zasadach określonych w Regulaminie i Ogólnych Warunkach Sprzedaży; albo

2.3.2 konto partnerskie tj. konto użytkownika, które zostało zweryfikowane i przypisane do istniejącego w wewnętrznym systemie sprzedażowym Rawlplug konta kontrahenta (customer account), w związku z czym klient może zawierać Umowy na warunkach, o których mowa w pkt. 2.9 lub korzystać ze specjalnych ofert i promocji dostępnych wyłącznie dla takiego klienta lub dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego, oprócz funkcjonalności przewidzianych dla konta podstawowego.

2.4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest nieodpłatne.

2.5 Sklep Internetowy działa na stronie internetowej obsługiwanej przez Rawlplug, w związku z czym w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Strony. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu Strony, przy czym w przypadku, gdy postanowień niniejszego Regulaminu nie da się pogodzić z postanowieniami Regulaminu Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

2.6 Korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zawierać Umowy mogą wyłącznie klienci będący Przedsiębiorcami.

2.7 Regulamin oraz asortyment Produktów prezentowany na stronach Sklepu Internetowego obowiązują wyłącznie dla zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.8 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umów zawartych poprzez Sklep Internetowy zastosowanie znajdą Ogólne Warunki Sprzedaży.

2.9 W stosunku do klientów, posiadających konta partnerskie, których obowiązuje zawarta z Rawlplug  Umowa Współpracy, postanowienia Umowy Współpracy mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w sekcji 6, 7, 8 niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim postanowienia Regulaminu nie dadzą się pogodzić z postanowieniami tychże Umów Współpracy.

2.10 Rawlplug może kontaktować się telefonicznie lub poprzez e-mail z klientem dokonującym aktywacji konta użytkownika we wszelkich sprawach związanych ze Sklepem Internetowym, w szczególności w celu uzyskania dodatkowych informacji, które w ocenie Rawlplug są niezbędne do założenia konta kontrahenta w wewnętrznym systemie sprzedażowym Rawlplug, aktywacji konta użytkownika, zmian danych zakupowych lub warunków dostawy (np. adresów dostaw), przyjęcia zamówienia, realizacji zamówienia, weryfikacji uprawnień do składania zamówień w imieniu i na rzecz klienta. Klient wyraża zgodę na kontakt poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.

2.11 Przetwarzanie danych osobowych klientów lub osób działających w imieniu i na rzecz Klienta zebranych poprzez Sklep Internetowy odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

2.12 Postanowienia Regulaminu nie mogą zostać zmienione lub wyłączone przez jakiekolwiek postanowienie zawarte w zapytaniu ofertowym, liście przewozowym, fakturze, zamówieniu, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub korespondencji pomiędzy stronami, ogólnych warunkach zakupów lub regulaminach stosowanych przez klienta czy też poprzez zwyczaj handlowy lub inną praktykę handlową, chyba że taka zmiana została dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Aktywacja konta podstawowego

3.1 Utworzenie (rejestracja) konta podstawowego następuje poprzez Sklep Internetowy i wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji konta użytkownika, akceptacji treści Polityki Prywatności, niniejszego Regulaminu oraz udzielenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej za pośrednictwem e-mail. Spełnienie powyższych wymagań jest warunkiem koniecznym do świadczenia przez Rawlplug usług drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej.

3.2 Aktywacja konta podstawowego w Sklepie Internetowym następuje poprzez link aktywacyjny przesłany klientowi na adres email podany w formularzu rejestracji konta użytkownika.

3.3 Rawlplug ma prawo w każdej chwili, jednostronnie oraz bez uzasadnienia, a także bez konieczności informowania klienta, odmówić lub zaprzestać aktywacji konta użytkownika, w szczególności w razie naruszenia przez klienta Regulaminu lub Regulaminu Strony.

3.4 Konto podstawowe może być użytkowane wyłącznie na rzecz jednego klienta.

3.5 W ramach jednego konta podstawowego można utworzyć dodatkowe subkonta, przypisując im stosowne uprawnienia przewidziane przez Sklep Internetowy. Nadając uprawnienie użytkownikowi subkonta do składania zamówień na Produkty, klient udziela użytkownikowi subkonta upoważnienia (pełnomocnictwa) do składania zamówień lub podejmowania innych czynności w Sklepie Internetowym w imieniu i na rzecz klienta.

3.6 Zarządzać subkontami można wyłącznie poprzez konto podstawowe. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania użytkowników subkont.

  1. Aktywacja konta partnerskiego

4.1 Utworzenie (rejestracja) konta partnerskiego następuje poprzez kontakt z przedstawicielem Rawlplug. Rawlplug tworzy konto partnerskie po weryfikacji tożsamości lub innych danych klienta lub osób działających w imieniu i na rzecz klienta oraz łączy konto partnerskie z kontem kontrahenta Rawlplug (customer account). Dopuszcza się przekształcenie konta podstawowego w konto partnerskie, po weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz po zawarciu Umowy Współpracy.

4.2 Rawlplug może przewidzieć dodatkowe warunki założenia konta partnerskiego, w tym umożliwić założenie konta partnerskiego poprzez Sklep Internetowy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi weryfikujących tożsamość.

4.3 Aktywacja konta partnerskiego w Sklepie Internetowym następuje poprzez link aktywacyjny przesłany klientowi na adres email głównego użytkownika (administratora) konta partnerskiego, wskazany przez klienta (wraz z danymi niezbędnymi do pierwszego logowania, chyba że konto partnerskie tworzone jest z przekształcenia konta podstawowego) i wymaga, aby po pierwszym zalogowaniu, klient zaakceptował treść Polityki Prywatności, niniejszy Regulamin oraz udzielił zgody marketingowej na komunikację za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4.4 Dokonywanie zakupów Produktów od Rawlplug w Sklepie Internetowym na warunkach, o których mowa w pkt 2.9, następuje wyłącznie poprzez konto partnerskie.

4.5 Postanowienia pkt. 3.3 i 3.6 stosuje się odpowiednio do kont partnerskich.

4.6 Klient może upoważnić Rawlplug do składania zamówień na Produkty w imieniu klienta.

  1. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

5.1 Prezentacja Produktów na stronach Sklepu Internetowego nie stanowi wystawienia rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego i nie jest poczytywana za ofertę handlową w rozumieniu art. 543, 66 lub 661 Kodeksu cywilnego pochodzącą od Rawlplug. Prezentację Produktów należy poczytywać za zaproszenie do składania ofert skierowane do klientów. Art. 661 § 1- 3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

5.2 Złożenie zamówienia może nastąpić po zalogowaniu się na konto użytkownika (w tym poprzez subkonto).

5.3 Zamówienie może być złożone wyłącznie w języku polskim, chyba że Sklep Internetowy dopuszcza złożenie zamówień w innych językach.

5.4 W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów spośród asortymentu Produktów w Sklepie Internetowym, w szczególności w zakresie ich rodzaju i ilości, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

5.5 Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu złożenia zamówienia, tj. do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.6 Zatwierdzenie przez klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest możliwe wyłącznie po podaniu wszelkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia (np. adresu dostawy, sposobu dostawy i formy płatności), wyrażeniu zgody na aktualnie obowiązujący Regulamin i Politykę Prywatności oraz jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny sprzedaży za Produkty oraz kosztów ich dostawy, o czym klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

5.7 Złożenie przez klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług w odniesieniu do Produktów wskazanych w zamówieniu.

5.8 Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail klienta podany podczas rejestracji wysyłane jest podsumowanie zamówienia, zawierające w szczególności informację o ilości zamówionych Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, terminu i miejsca dostawy, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Produktów. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Rawlplug oferty zakupu od klienta i nie stanowi akceptacji oferty.

5.9 Rawlplug przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmowę realizacji zamówienia, na adres e-mail, o którym mowa w pkt.

5.8. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy. Nie jest dopuszczalne milczące przyjęcie oferty klienta przez Rawlplug.

5.10 Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacja Regulaminu, a także przesłanie zamówienia poprzez Sklep Internetowy i jego poprawne opłacenie, z zastrzeżeniem pkt. 6.5. Zamówienie jest przyjmowane zawsze pod warunkiem dostępności Produktów oraz pod warunkiem podania przez użytkownika danych umożliwiających realizację zamówienia. Rawlplug niezwłocznie informuje klienta o sytuacji wystąpienia braków magazynowych co do niektórych lub wszystkich Produktów objętych zamówieniem lub innych przeszkód związanych z realizacją zamówienia (np. błędnym adresem, brakiem realizacji płatności). Klient wraz z przedstawicielem handlowym Rawlplug ustalają sposób realizacji zamówienia wobec braków magazynowych lub innych przeszkód (na przykład częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), a odpowiednio zmodyfikowane podsumowanie zamówienia dostarczane jest klientowi do akceptacji na adres e-mail. Po akceptacji, Rawlplug ponownie przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.11 Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu przesłania przez Rawlplug potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji (pkt. 5.9). Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Rawlplug w celu wycofania zamówienia.

5.12 Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz w dni robocze po godzinie 16.00 przyjmowane będą najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.13 Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów systemu informatycznego Sklepu Internetowego i może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego w oparciu o dane podane na skutek błędu systemu informatycznego Sklepu Internetowego.

  1. Ceny i płatności

6.1 Sprzedaż lub świadczenie Produktów następuje w oparciu o ceny podane na stronach Sklepu Internetowego, obowiązujących w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, powiększonych o należny podatek VAT. Podawane ceny sprzedaży towarów nie zawierają kwoty podatku VAT, ceł oraz innych podatków należnych od sprzedaży (ceny netto). Rawlplug dla jasności może podawać wraz z cenami netto także ceny uwzględniające należy podatek VAT (ceny brutto). Ceny podawane na stronach Sklepu Internetowego dla klientów, posiadających konta partnerskie, uwzględniają postanowienia Umów Współpracy.

6.2 Ceny sprzedaży lub świadczenia Produktów podawane na stronach Sklepu Internetowego nie obejmują kosztów ich transportu (dostawy) na adres dostawy wskazany w zamówieniu. Ceny nie obejmują także kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez nas w związku z wybranym przez klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy wybrany przez klienta sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez klienta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona bezpośrednio przy polu wyboru danego rodzaju płatności, przed złożeniem zamówienia.

6.3 Rawlplug zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen następuje z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw klientów, którzy zawarli Umowę z Rawlplug lub są uprawnieni do skorzystania z danej promocji.

6.4 Cena ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 5.9, z zastrzeżeniem dopuszczalności jej zmiany w przypadku, o którym mowa w pkt. 5.10.

6.5 Cenę za Produkty zamawiane w Sklepie Internetowym wraz z kosztami ich transportu (dostawy) oraz z ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności można zapłacić przelewem bankowym, BLIK-iem, kartą kredytową VISA lub MasterCard, z wykorzystaniem systemu szybkich płatności, którego operatorem jest AUTOPAY S.A, zgodnie z postanowieniami regulaminu dokonywania płatności przyjętego przez operatora płatności. Płatność następuje przed przyjęciem zamówienia do realizacji (płatność z góry), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umów Współpracy. Zapłatę uważa się za dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Rawlplug środkami pieniężnymi pochodzącymi od klienta lub z dniem potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6.6 Dokonanie transakcji przez operatora płatności wymaga akceptacji przez klienta regulaminu operatora płatności. Rawlplug nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów płatności.

6.7 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę, aby Rawlplug wystawiał faktury bez podpisu odbiorcy oraz przesyłał faktury drogę elektroniczną na adres wskazany w Umowie.

6.8 Klient zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Rawlplug wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem Umowy.

  1. Dostawa

7.1 Produkty, będące towarami handlowymi, dostarczane są przez Rawlplug na adres wskazany w zamówieniu. Produkty, będące usługami, są świadczone w miejscu określonym w opisie przedmiotu usługi lub w miejscu ustalonym przez Rawlplug.

7.2 Dostawa Produktów, będących towarami handlowymi, jest bezpłatna w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 700 zł netto, chyba że z postanowień Umowy Współpracy wynika inaczej.

7.3 Szacunkowy termin dostarczenia zamówionych Produktów, będących towarami handlowymi, Rawlplug określa w podsumowaniu zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Termin realizacji usług wynika z ich specyfikacji. Rawlplug nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę, koszty, odszkodowania, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez opóźnienie w dostawie Produktów.

7.4 Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zapłacie całości ceny przez klienta i od tej daty liczą się wszystkie terminy dotyczące dostawy.

7.5 Produkty, będące towarami handlowymi uznaje się za dostarczone z chwilą ich wydania pierwszemu przewoźnikowi. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktów, będących towarami handlowymi, przechodzi na klienta z chwilą wydania  przekazania Produktów pierwszemu przewoźnikowi. Produkty, będące usługami, uznaje się za dostarczone z chwilą ich wykonania.

7.6 Rawlplug zastrzega sobie możliwość częściowej realizacji dostawy.

7.7 Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.8 Rawlplug nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy Produktów wynikające z siły wyższej. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż trzydzieści (30) dni, Rawlplug ma prawo odstąpić od Umowy w terminie sześćdziesięciu (60) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7.9 Klient jest zobowiązany poinformować Rawlplug w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania Produktów, będących towarami handlowymi, czy ich ilość odpowiada ilości zamówionej oraz o widocznych wadach lub innych niezgodnościach Produktów z Umową. W przypadku braku powyższej informacji, dostawa uważana jest za kompletną i wolną od wad widocznych.

7.10 W razie stwierdzenia przez klienta uszkodzenia Produktów w momencie ich odbioru, zaleca się, aby klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

  1. Reklamacje

8.1 Rawlplug jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne Produktu, będącego towarem handlowym, jeżeli wada ujawniła się w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dnia dostarczenia Produktu oraz istniała w chwili przejścia ryzyka na klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Produkcie, chyba że klient wiedział o wadzie w dniu dostarczenia lub nie poinformował Rawlplug o tejże wadzie w terminie (rękojmia za wady). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określona w kodeksie cywilnym ulega modyfikacjom opisanym w niniejszym punkcie.

8.2 Rawlplug odpowiada za wady fizyczne niektórych Produktów, będących towarami handlowymi w zakresie wynikającym z oświadczenia gwarancyjnego udzielonego przez Rawlplug na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym (gwarancja) dotyczącym tego Produktu.

8.3 Odpowiedzialność Rawlplug z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w odniesieniu do Produktów, będących usługami, następuje na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

8.4 Zgłoszenia dokonywane przez klienta na podstawie pkt. 8.1 – 8.3 (reklamacje) rozpatrywane są zgodnie z niniejszą sekcją 8.

8.5 Reklamacje dotyczące Produktów można składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny na stronach Sklepu Internetowego albo drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok.reklamacje@rawlplug.com . Wysłanie formularza reklamacyjnego wymaga wypełnienia obowiązkowych pól oraz dołączenia niezbędnych załączników, z kolei w treści wiadomości e-mail należy wskazać: nr dokumentu sprzedażowego, indeks/ean reklamowanego Produktu, opis wad Produktu, oczekiwania klienta. W razie niewskazania którejkolwiek z powyższych informacji, reklamację uznaje się za niedokonaną.

8.6 Reklamacje dotyczące Produktów, będących towarami handlowymi, objętych gwarancją można także złożyć poprzez portal Serwisu Narzędzi Rawlplug na stronie https://rawlplug.com/pl/serwis-narzedzi zgodnie z regulaminem serwisu dostępnym na stronie portalu serwisu.

8.7 Klient traci uprawnienia z rękojmi za wady, jeżeli nie zgłosi Rawlplug  wady w ciągu czternastu (14) dni od jej wykrycia.

8.8 Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie czternastu (14) dni liczonych od następnego dnia roboczego od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany towar, albo zgodnie z regulaminem serwisu, w przypadku reklamacji, o której mowa w pkt. 8.6. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktów, które są usługami, termin ten liczony jest od następnego dnia roboczego po wysłaniu reklamacji zgodnie z pkt. 8.5.

8.9 Decyzja co do sposobu realizacji uprawnień klienta z tytułu rękojmi za wady należy wyłącznie do Rawlplug. W razie wykrycia wady Produktu, Rawlplug może usunąć wadę albo dostarczyć zamiast Produktów wadliwych, taką samą ilości Produktów wolnych od wad, zastosować obniżkę ceny, albo zwrócić całość ceny za zwrotem lub bez zwrotu Produktu.

8.10 W ramach gwarancji (pkt 8.2) klientowi przysługują roszczenia wynikające z dokumentu gwarancyjnego dołączonego do Product. Decyzja co do sposobu realizacji uprawnień klienta z tytułu gwarancji następuje zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.

8.11 W ramach roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (pkt 8.3), klientowi przysługują roszczenia odszkodowawcze zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

8.12 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji dotyczącej towarów handlowych, towar handlowy zostanie odesłany do klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8.13 Klient zrzeka się i nie będzie wywodził wobec Rawlplug roszczeń z tytułu wad Produktów, będących towarami handlowymi, innych niż te wymienione w niniejszej sekcji 8, w szczególności roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

8.15 Odpowiedzialność Rawlplug z tytułu naruszenia Umowy oraz z tytułu deliktu wobec klienta związanego z Produktami lub Umową jest ograniczona do szkody rzeczywistej (straty) z wyłączeniem w szczególności utraconych korzyści. Odpowiedzialność Rawlplug z powyższego tytułu jest ograniczona ponadto do kwoty ceny sprzedaży zapłaconej za Produkty, których naruszenie dotyczy. Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie.

  1. Postanowienia końcowe

9.1 Rawlplug zastrzega sobie możliwość dokonywania jednostronnych zmian i dostosowań w postanowieniach niniejszego Regulaminu. Zmiana jest skuteczna po poinformowaniu klienta o zmianie Regulaminu w taki sposób, że ten mógł zapoznać się z jego treścią.

9.2 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego mogą być składane w terminie siedmiu (7) dni od zaistnienia problemu - w formie elektronicznej na adres email lub telefonicznie. Dane do kontaktu znajdują się w panelu klienta po zalogowaniu się do konta użytkownika.

9.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane klienta, adres e-mail oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Dotyczy to między innymi daty oraz rodzaju wystąpienia nieprawidłowości.

9.4 Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do czternastu (14) dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.

9.5 Spory pomiędzy klientami a Rawlplug nie podlegają pozasądowemu rozwiązywaniu sporów z konsumentami (ADR).

9.6 Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Rawlplug z klientem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Regulamin stanowi wyraźnie inaczej.

9.7 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne,  takie postanowienie zostanie zastąpione ważnym lub skutecznym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla pierwotną wolę stron, i wraz z pozostałą częścią Regulaminu regulować stosunki klienta z Rawlplug.

9.8 Do niniejszego Regulaminu i Umowy zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.

9.9 Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy Rawlplug a klientem dotyczących lub związanych z Umową lub Regulaminem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Rawlplug. Rawlplug ma prawo jednak wytoczyć powództwo przeciwko klientowi także przed sądem ogólnie właściwym.

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP