Ogólne Warunki Zakupów RAWLPLUG

1. Definicje
W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu („OWZ”) poniższe sformułowania mają następujące znaczenie:

„Umowa” oznacza jakąkolwiek umowę pomiędzy Rawlplug i Dostawcą, na podstawie której Rawlplug składa Zamówienia na Produkty od Dostawcy a Dostawca zobowiązuje się je dostarczyć Rawlplug za zapłatą ceny; a także jakikolwiek cennik, warunki handlowe lub specjalne warunki handlowe współpracy handlowej uzgodnione pomiędzy Rawlplug a Dostawcą w jakiejkolwiek formie.

„Materiały Uzupełniające” oznacza systemy, idee, marki, logotypy, slogany, skany, materiały promocyjne, opakowania, materiały opakowań, utwory, dokumenty, instrukcje, bazy danych, wzory przemysłowe, projekty, specyfikacje, formuły, wyniki testów, oprogramowanie,  wynalazki, oprzyrządowanie, wzory użytkowe, wyposażenie wystaw, etykiety, próbki, fotografie, lub inne podobne materiały używane w odniesieniu do Produktów. 

„Prawo Wyrobów Budowlanych” oznacza wszelkie powszechnie obowiązujące regulacje prawne wydane przez organy Unii Europejskiej lub organy państwowe Kraju Przeznaczenia, decyzje administracyjne oraz wyroki sądowe, regulujące kwestie produkcji oraz wprowadzania do obrotu jakichkolwiek wyrobów mających zastosowanie budowlane.

„Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje lub dane ujawnione lub pozyskane przez Dostawcę, które dotyczą w szczególności działalności gospodarczej Rawlplug, w tym informacje dotyczące działań, procesów, planów, zamiarów, cen, struktur cenowych, know-how, tajemnic handlowych, prac nad wynalazkami, wzorami przemysłowymi lub użytkowymi, oprogramowania, możliwości rynkowych, danych o Klientach i innej działalności biznesowej Rawlplug.

„Kraj Przeznaczenia” oznacza państwo, do którego ma nastąpić Dostawa Produktów dla Rawlplug.

„Klient” oznacza wszelkie osoby którym Rawlplug będzie odsprzedawał Produkty nabyte wcześniej od Dostawcy.

„Dostawa” ma znaczenie zdefiniowane w Punkcie 4.

„Prawo Sprzętu Elektronicznego” oznacza wszelkie powszechnie obowiązujące regulacje prawne wydane przez organy Unii Europejskiej lub organy państwowe Kraju Przeznaczenia regulujące kwestie produkcji oraz wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych, a w szczególności elektronarzędzi.

„Prognoza Zakupu” oznacza jakiekolwiek przewidywania lub prawdopodobną ilość Produktów dostępnych dla Rawlplug, z wyłączeniem Produktów wskazanych w Zamówieniu.

„Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczności znajdujące poza realną kontrolą którejkolwiek ze Stron, w szczególności stan wojny, działania wojenne, zamieszki, epidemie, blokady, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary lub inne zjawiska naturalne, a także działania władz państwowych, embarga lub inne zdarzenia lub okoliczności, których Strony nie były i nie mogły być świadome w chwili złożenia Zamówienia na Produkty, oraz których zaistnienia nie można było przewidzieć, a które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie przez stronę obowiązków umownych.

„IPR” oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej w rozumieniu Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i poprawionej dnia 28 września 1979 r., a w szczególności prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do programów komputerowych, patenty, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa ochronne do wzorów użytkowych, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych oraz dodatkowo wszelkie prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

„Incoterms®” oznacza Międzynarodowe Reguły Handlu (2020) opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlu, z uwzględnieniem postanowień Punktu 4.6

„Zamówienie”  oznacza ofertę (lub zapytanie ofertowe) na zamówienie Produktów złożone Dostawcy przez upoważnioną osobę w imieniu Rawlplug lub pracownika Rawlplug.

„Private Label” oznacza jakąkolwiek markę, logotyp, znak towarowy oraz jakikolwiek utwór lub układ dotyczący Produktu, opakowania lub etykiety Produktu, wobec którego Rawlplug posiada wszelkie IPR, lub z którego może legalnie korzystać na innej podstawie prawnej.

„Produkty Private Label” oznacza Produkty, które oznaczone są Private Label, bez względu na jakiekolwiek IPR Dostawcy, zamawiane przez Rawlplug na zasadach określonych w Umowie lub Zamówieniu.

„Produkty” oznacza usługi oraz towary handlowe, a w szczególności wyroby budowlane, narzędzia, elektronarzędzia i surowce, w tym Materiały Dodatkowe dostarczane przez Dostawcę do Rawlplug na podstawie Zamówienia, które może obejmować Produkty Private Label.

„Rawlplug” oznacza Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 33537, NIP: PL8951687880, lub inną spółkę z Grupy Rawlplug, posługującą się lub odwołująca się do niniejszych OWZ w ramach działalności gospodarczej.

„Kodeks Etyki Rawlplug” oznacza kodeks etyki działalności gospodarczej Rawlplug, opublikowany na stronie internetowej Rawlplug: rawlplug.com

„Oznaczenia Specjalne” oznacza jakiekolwiek oznaczenie graficzne lub tekstowe Produktów wymagane przez Prawo Wyrobów Budowlanych lub Prawo Sprzętu Elektronicznego przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, w szczególności znak budowlany, znak CE, firma i adres siedziby producenta, kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer deklaracji użytkowej, poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, zamierzone zastosowanie wyrobu (jeżeli ma to zastosowanie), znaki bezpieczeństwa, piktogramy. 

„Dostawca” oznacza podmiot, który dostarcza Produkty w realizacji Umowy lub Zamówienia, działając ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Status OWZ
2.1 Postanowienia OWZ nie mogą zostać zmienione przez jakiekolwiek postanowienie zawarte w zapytaniu ofertowym, liście przewozowym, fakturze, potwierdzeniu Zamówienia lub korespondencji pomiędzy stronami, czy też poprzez zwyczaj handlowy lub inną praktykę handlową, chyba że nastąpiło to w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie konfliktu pomiędzy postanowieniami OWZ a Umową, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo. W razie zaś niezgodności pomiędzy Umową a treścią Zamówienia co do Incoterms®, jaki ma zostać zastosowany do tego zamówienia, treść Umowy ma pierwszeństwo. 

2.2 Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zawarta w Wiedniu (1980) nie ma zastosowania do Umowy oraz do umowy, o której mowa w Punkcie 3.2.

2.3 Do umowy sprzedaży Produktów zawartej zgodnie z Punktem 3.2 poniżej zastosowanie znajdą niniejsze OWZ niezależnie od tego czy Rawlplug i Dostawcę łączy Umowa, pod warunkiem, że Dostawca mógł się z łatwością zapoznać z niniejszymi OWZ przed lub w dniu zawarcia umowy sprzedaży Produktów, zwłaszcza gdy zostały mu one udostępnione poprzez email, za pomocą poczty lub bezpośrednio do rąk przedstawiciela Dostawcy lub opublikowane na stronie internetowej Rawlplug.

2.4 Rawlplug może dokonać jednostronnej zmiany OWZ. Punkt 2.3 stosuje się odpowiednio. Zmienione OWZ mają zastosowanie do Zamówień składanych po dacie udostępnienia zmienionej treści OWZ na stronie internetowej Rawlplug.

2.5 Wszelkie ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne stosowane przez Dostawcę nie mają zastosowania w zakresie regulowanym niniejszymi OWZ i ulegają wyłączeniu, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.6 Wyraźne odstąpienie przez Rawlplug od stosowania w szczególnych wypadkach, ściśle określonych postanowień OWZ ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia.

3. Proces składania Zamówień
3.1 Rawlplug może dokonać zakupu Produktów poprzez złożenie Zamówienia.

3.2 Zamówienie stanowi ofertę lub zapytanie ofertowe na zakup Produktów, która w dniu potwierdzenia oferty przez Dostawcę, lub w przypadku zapytania ofertowego, potwierdzenia oferty Dostawcy przez Rawlplug, staje się umową sprzedaży Produktów.

3.3 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty zgodnie z Zamówieniem, Umową lub OWZ. Brak zastrzeżeń Dostawcy do Zamówienia poczytywany jest za przyjęcie zamówienia.

3.4 Dostawca sprzeda Rawlplug wyłącznie Produkty będące przedmiotem Zamówienia. Rawlplug zobowiązany jest do: (1) składania Zamówień, lub (2) dokonywania zakupu określonej ilości Produktów, tylko gdy taki obowiązek wyraźnie wynika z Umowy lub z Zamówienia.

3.5 Zamówienie może zostać jednostronnie wycofane przez Rawlplug bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdej chwili, do dnia przekazania Produktów pierwszemu przewoźnikowi. W przypadku Produktów Private Label Rawlplug może wycofać zamówienie do momentu rozpoczęcia jego realizacji przez Dostawcę, a w późniejszym terminie wyłącznie za zgodą Dostawcy.

3.6 Prognoza Zakupów dostarczona przez Rawlplug nie wiąże żadnej ze stron, chyba że co innego postanowiono w Umowie.

3.7 Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji Zamówienia równoznaczne jest z pełnym zaakceptowaniem Zamówienia jak i niniejszych OWZ.

4. Dostawa
4.1 Dostawca dostarczy Produkty do Rawlplug na zasadach określonych w Umowie, Zamówieniu i OWZ (Dostawa), do miejsca (Miejsce Dostawcy) i w czasie (Termin Dostawy) określonym w Umowie lub Zamówieniu. Datą Dostawy jest dzień wydania Rawlplug zamówionych Produktów przez wybranego przewoźnika.

4.2 Dostawca zobowiązany jest zapewnić, że Produkty są zapakowane i oznaczone zgodnie z wymaganiami Rawlplug, jeżeli takie wymagania zostały przekazane Dostawcy, każdorazowo jednakże Produkty muszą być zapakowane i oznaczone zgodnie z wymaganiami prawa Unii Europejskiej lub Kraju Przeznaczenia.

4.3 Produkty będą dostarczane w opakowaniu zapewniającym ochronę przed zniszczeniem podczas transportu oraz w sposób przewidziany przez Standardy Dostawy Rawlplug, które mogą być przekazane Dostawcy.

4.4 Dostawca jest odpowiedzialny za dopuszczenie Produktów do obrotu w Kraju Przeznaczenia i zobowiązuje się dostarczyć Rawlplug wszelkie konieczne dokumenty wymagane przez prawo Unii Europejskiej, Polski lub Kraju Przeznaczenia, w szczególności faktura VAT, packing list, dokumenty transportowe, certyfikaty pochodzenia, deklaracje zgodności, instrukcje i inne oraz wszelkie inne dokumenty, o których mowa w akredytywie, jeżeli została ustalona jako sposób płatności za towary, lub inne wymagane przez Rawlplug.

4.5 Jeżeli w Umowie albo Zamówieniu nie określono warunków Dostawy, Dostawa następuje na zasadzie DAP (Incoterms®) – Miejsce Dostawy; albo jeżeli takie Miejsce Dostawy nie zostało określone - adres siedziby Rawlplug.

4.6 Rawlplug może odmówić przyjęcia Dostawy (odmówić odbioru Produktów), gdy opóźnienie w Dostawie przekracza 30 dni, a także gdy Dostawa nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w Punkcie 4.3 lub 4.4, lub gdy z powodu niekompletności dokumentów dostawy niemożliwe jest przyporządkowanie Dostawy do określonego Zamówienia lub wymaga to nadmiernych kosztów, lub Produkty są widocznie uszkodzone. W razie wystąpienie opóźnienia w Dostawie, Dostawca obowiązany jest poinformować Rawlplug o przyczynach opóźnienia i planowanym terminie opóźnionej Dostawy. Za każdy dzień opóźnienia, Rawlplug uprawniony jest naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości Dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia Dostawy, Rawlplug ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości wartości Zamówienia netto.

4.7 Dostawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy Produktów wynikające z okoliczności Siły Wyższej, jeżeli niezwłocznie poinformuje o tych okolicznościach Rawlplug (w ciągu 3 dni kalendarzowych) i zaoferuje dostawę na tych samych warunkach po ustaniu Siły Wyższej. Rawlplug może zaakceptować ofertę lub zaproponować warunki alternatywne. Jeżeli Siła Wyższa trwa dłużej niż 30 dni, każda ze Stron może anulować Zamówienie bez negatywnych skutków prawnych. Istnienie Siły Wyższej powinno być udokumentowane przez odpowiednią izbę handlu lub organ władzy publicznej.

4.8 Rawlplug może kontrolować jakość Produktów. W szczególności, Rawlplug jest uprawniony do żądania od Dostawcy „golden sample”, która jest próbką każdego Produktu z Zamówienia. Dostawca zorganizuje wysyłkę Produktów dopiero po uzyskaniu akceptacji golden sample przez Rawlplug. Wysłanie Produktów przez lub bez uzyskania akceptacji golden sample przez Rawlplug, nie powoduje powstania po stronie Rawlplug obowiązku odbioru Produktów ani nie wiąże Rawlplug w żaden inny sposób, a w szczególności nie stanowi umowy sprzedaży, o której mowa w Punkcie 3.2.

5. Przejście tytułu oraz ryzyka
5.1 Prawo własności Produktu przechodzi na Rawlplug w:
a)    Dacie Dostawy; albo
b)    dniu zapłaty ceny sprzedaży za ten Produkt przez Rawlplug;
- w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpiła wcześniej.

5.2 Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Rawlplug w Dacie Dostawy.

6. Odpowiedzialność za wady Produktów
6.1 Sprzedane Produkty muszą być: (1) zgodne z Umową lub Zamówieniem (2) dobrej jakości i wolne od wad; (3) spełniające wymogi bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz niebędące produktami niebezpiecznymi; (4) zgodne z wszelkimi próbkami lub specyfikacjami dostarczonymi Rawlplug, a także (5) spełniające wymagania prawne przewidziane dla Produktów w Kraju Przeznaczania.

6.2 Produkty, Dostawa oraz wykonywanie przez Dostawcę swoich obowiązków na podstawie Umowy lub Zamówienia następuje zgodnie odpowiednimi wymaganiami prawnymi, w tym dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz innymi obowiązującymi w Kraju Przeznaczenia, a przede wszystkim: (i) wymaganiami dotyczącymi oznakowania Produktów; (ii) wymaganiami dotyczącymi Oznaczeń Specjalnych; (iii) ogólnymi wymaganiami co do bezpieczeństwa lub zgodności Produktów z mającymi zastosowanie normami, w tym wymaganiami określonymi w Prawie Wyrobów Budowalnych lub Prawie Sprzętu Elektronicznego.

6.3 Dostawca jest odpowiedzialny za wady Produktu jeżeli wada ujawniła się w ciągu dwunastu miesięcy od Daty Dostawy.

6.4 Rawlplug traci uprawnienia z rękojmi za wady, jeżeli nie zawiadomi Dostawcy o wadzie w ciągu 60 dni od jej wykrycia.

6.5 W razie wykrycia wady Produktu, Rawlplug może (i) żądać usunięcia wady przez Dostawcę albo dostarczenia zamiast Produktu wadliwego, takiej samej ilości Produktów wolnych od wad, oraz zapłaty kary umownej w wysokości ceny sprzedaży wadliwych Produktów; albo (ii) odstąpić od umowy w zakresie wadliwego Produktu albo żądać obniżenia ceny, oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości ceny sprzedaży wadliwych Produktów.

6.6 Jeżeli Dostawca nie ustosunkuje się do roszczeń Rawlplug, o których mowa w Punkcie 6.5 w ciągu 7 dni, roszczenia  te traktuje się jako uznane. Roszczenia zostaną zrealizowane w terminie 14 dni od dnia ich uznania lub w innym terminie ustalonym przez strony.

6.7 Koszty usunięcia wady albo dostarczenia Produktów wolnych od wad są po stronie Dostawcy. Wadliwe Produkty zostaną przez Rawlplug zniszczone lub zwrócone Dostawcy, według wyboru i na koszt Dostawcy.

7. Odpowiedzialność wobec Klientów
7.1 Jeżeli Produkt był wadliwy a Rawlplug poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy przez Klienta, Rawlplug może żądać od Dostawcy naprawienia poniesionej szkody.

7.2 Odszkodowanie, o którym mowa wyżej obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień Klienta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wad Produktu, w tym jego transportu, a ponadto o kwotę, o którą została obniżona cena Produktu, oraz utracone korzyści.

7.3 W sytuacji, o której mowa w Punkcie 7.1 Rawlplug może także żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości ceny sprzedaży wadliwych Produktów.

8. Niezgodności ilościowe
8.1 W przypadku, gdy Rawlplug stwierdził braki ilościowe dostarczonych Produktów, poinformuje o tym Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Produktów do Miejsca Dostawy.

8.2 W przypadku, o którym mowa powyżej, Dostawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, chyba że dostarczenie dodatkowych Produktów jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty. W takim wypadku Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym Rawlplug i wystawi fakturę korygującą. Punkt 7.3 stosuje się odpowiednio. Strony mogą ustalić inną datę Dostawy braków.

8.3 Jeżeli Dostawca dostarczy Produkty w ilości przekraczającej ilość określoną w Zamówieniu (nadwyżka), Rawlplug będzie uprawniony w stosunku do każdego takiego Produktu objętego nadwyżką do: (i) jego sprzedaży za cenę tej samej wysokości co cena Produktów tego samego rodzaju, jeżeli Dostawca nie odbierze tego Produktu od Rawlplug w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o nadwyżce; i (ii) zatrzymania części ceny sprzedaży, w wysokości równej zwykłej marży na te Produkty powiększonej o koszty sprzedaży, magazynowania i transportu oraz zapłaty pozostałej części Dostawcy według zasad określonych w Umowie lub niniejszych OWZ, albo (iii) odmowy przyjęcia całej Dostawy, której dotyczy nadwyżka lub odmowy przyjęcia samej nadwyżki.

9. Cena sprzedaży i płatności
9.1 Cena sprzedaży Produktów jest określona w Umowie, a w razie jej braku, będzie to cena uzgodniona w umowie, o której mowa w Punkcie 3.2.

9.2 Cena sprzedaży zawiera koszty Dostawy, chyba że Umowa lub zastosowany Incoterms® stanowi inaczej. Cena sprzedaży nie uwzględnia podatków oraz należności celnych obciążających Rawlplug przy wwozie Produktów na terytorium Kraju Przeznaczenia.

9.3 Cena sprzedaży zostanie zapłacona na podstawie faktury  prawidłowo wystawionej przez Dostawcę w sposób i w terminie określonym w Umowie lub Zamówieniu na rachunek bankowy Dostawcy. W przypadku świadczonych usług, warunkiem zapłaty ceny jest dostarczenie przez Dostawcę certyfikatu rezydencji podatkowej.

9.4 W przypadku, gdy cennik Produktów jest elementem Umowy, podwyżka cen może nastąpić tylko raz w roku kalendarzowym i to tylko w przypadku, gdy ceny surowców użytych do wytworzenia Produktów wzrosły o ponad 15%. Wzrost cen surowców musi udowodnić Dostawca. W pozostałych wypadkach, uzgodnione przez strony ceny Produktów nie mogą zostać podwyższone bez zgody Rawlplug.

9.5 Zapłata jest dokonana z dniem obciążenia rachunku bankowego Rawlplug równowartością ceny płaconej Dostawcy.

10. Własność Intelektualna
10.1 Dostawca udziela (lub zapewni udzielenie przed przejściem tytułu prawnego do Produktów na podstawie Punktu 5.1) Rawlplug niewyłącznej, przenoszalnej, darmowej oraz bezterminowej licencji do korzystania z IPR Dostawcy inkorporowanego w Produktach w celu (pola eksploatacji) promocji, reklamy, wystawiania, dystrybucji i sprzedaży Produktów na jakimkolwiek terytorium, w tym przez Internet, za pomocą elektronicznych lub cyfrowych środków komunikacji, platformy reklamowej lub promocyjnej, z prawem do udzielania dalszej licencji.

10.2 Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę o naruszeniu, zagrożeniu lub potencjalnym naruszeniu, lub jakimkolwiek działaniu, roszczeniu w odniesieniu do IPR tej drugiej Strony, dotyczącego Produktów oraz udzieli tej drugiej Stronie na jej żądanie i koszt rozsądnego wsparcia w ochronie swoich praw.

10.3 W sytuacji dostarczania przez Dostawcę Produktów Private Label, Rawlplug udziela Dostawcy niewyłącznej, nieprzenoszalnej i bezpłatnej licencji do używania i stosowania Private Label (pola eksploatacji) wyłącznie w związku z produkcją oraz dostawą Produktów Private Label do Rawlplug, bez prawa do udzielania dalszych licencji. Dostawca zobowiązuje się do stosowania Private Label w formie i układzie przedstawionym przez Rawlplug oraz do realizacji innych zaleceń Rawlplug co do używania Private Label. Dostawca potwierdza, że Rawlplug jest właścicielem Private Label.

10.4 Dostawca nie może rozporządzać Produktami Private Label w sposób inny niż poprzez ich sprzedaż do Rawlplug, chyba że Rawlplug wyrazi uprzednią zgodę na takie inne rozporządzenie.

10.5 Na podstawie Umowy lub niniejszych OWZ nie dochodzi do przeniesienia żadnych IPR Rawlplug na Dostawcę oraz IPR Dostawcy na Rawlplug.

11. Zgodność z prawem
11.1 Przy wykonywaniu swoich obowiązków umownych strony zobowiązują się przestrzegać wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów, w tym: (1) dotyczących zakazu nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów; (2) dotyczących ochrony środowiska i zasad racjonalnego pozyskiwania surowców; (3) przeciwdziałających korupcji i łapówkarstwu.

11.2 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty wymagane przez prawo Unii Europejskiej, Polski lub Kraju Przeznaczenia, celem ich dołączenia do Produktu, a także zastosować odpowiednie oznaczenia, w tym Oznaczenia Specjalne oraz uzyskać konieczne pozwolenia lub zatwierdzenia, umożliwiające sprzedaż Produktów na rynku Kraju Przeznaczenia.

11.3 Jeżeli nie postanowiono inaczej w Umowie, oznaczonym producentem Produktów jest wyłącznie Dostawca lub spółka powiązana z Dostawcą, z zastrzeżeniem Punktu 11.4

11.4 W odniesieniu do konkretnego Produktu Private Label Rawlplug może być oznaczony jako producent tego Produktu Private Label pod warunkiem, że Rawlplug będzie zdefiniowany jako producent w polskiej ocenie (aprobacie) technicznej, europejskiej ocenie (aprobacie) technicznej wydanej dla tego Produktu albo w certyfikacie wydanymi przez jednostki oceny technicznej, w rozumieniu Prawa Wyrobów Budowlanych lub Prawa Sprzętu Elektronicznego. Dostawca wyraża zgodę i upoważnia Rawlplug do uzyskania tego typu dokumentów we własnym imieniu oraz zobowiązuje się udostępnić Rawlplug wszelkie niezbędne dokumenty oraz udzielić Rawlplug niezbędnego wsparcia do osiągnięcia tego rezultatu. Jeżeli Dostawca oznaczy Rawlplug jako producenta w innym wypadku niż powyżej, zobowiązuje się do naprawy wszelkiej szkody jaką Rawlplug poniósł wskutek takiego oznaczenia oraz do zapłaty kary umownej w wysokości EUR 50,000.

11.5 W razie rozwiązania przez Rawlplug Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, innej niż z winy Dostawcy, Rawlplug ma prawo (lecz nie obowiązek) kupić i odebrać Produkty Private Label, które zostały już wyprodukowane przez Dostawcę lub wszelkie opakowania bądź etykiety zawierające Private Label. Płatność za takie Produkty Private Label nastąpi w terminie 120 dni od Daty Dostawy.

12. Poufność i ochrona danych osobowych
12.1 Dostawca zapewnia, że wszystkie dane osobowe (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ze zmianami) przetwarzane przez Dostawcę, przekazane przez Rawlplug lub osobę trzecią i wszelkie dane osobowego pozyskane przez Dostawcę w trakcie obowiązywania Umowy, będą wykorzystywane przez Dostawcę tylko w celu wykonania Umowy. Dostawca jest administratorem tych danych.

12.2 Dostawca zobowiązuje się chronić dane osobowe, o których mowa w Punkcie 12.1 jak administrator danych osobowych i wdroży wszelkie wymagane przez ustawę techniczne i organizacyjne środki ochrony danych.

12.3 Dostawca zobowiązuje się zachować poufność Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich udostępnienia. Dostawca nie ujawni, nie sprzeda ani nie użyje Informacji Poufnych w relacjach z osobami trzecimi bez wyraźnej zgody Rawlplug udzielonej na piśmie („Zachowanie Poufności”)

12.4 Dostawca jest zobowiązany do Zachowania Poufności także po rozwiązaniu Umowy aż do momentu, kiedy Informacje Poufne przestaną mieć charakter poufny i stanie się częścią informacji publicznej, chyba że nastąpi to wskutek działań lub zaniechań Dostawcy lub zatrudnionych przez niego pracowników, zleceniobiorców albo inne osoby, którym powierzył Informacje Poufne, albo wskutek naruszenia obowiązku Zachowania Poufności.

12.5 Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Rawlplug wszelkie egzemplarze Informacji Poufnych, które znajdują się w jego posiadaniu w chwili otrzymania żądania Rawlplug.

12.6 Naruszenie przez Dostawcę powyższych postanowień uprawnia Rawlplug do żądania kary umownej w kwocie 500 000 EUR.

13. Rozstrzyganie sporów i jurysdykcja
W razie powstania sporu związanego z Umową, Zamówieniem lub postanowieniem OWZ (Spór), którego strony nie są w stanie rozwiązać w terminie 20 dni od dnia jego powstania, zostanie on ostatecznie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Rawlplug. Niezależnie od postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Rawlplug ma także prawo wszcząć jakiekolwiek postepowanie przeciwko Dostawcy przed sądami/trybunałami lub jakimikolwiek organami właściwymi dla siedziby Dostawcy.

14. Prawo właściwe
Umowa, Zamówienia oraz OWZ oraz wszelkie umowne i pozaumowne kwestie ich dotyczące są regulowane prawem polskim.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Dostawca zobowiązuje się przestrzegać postanowień Kodeksu Etyki Rawlplug.

15.2 Jakiekolwiek oświadczenia Dostawcy lub Rawlplug do drugiej strony będą w języku polskim lub angielskim, albo załączone będzie do nich tłumaczenie na angielski, będą sporządzone w formie dokumentowej i wysłane na adres e-mail strony wskazany w Umowie lub Zamówieniu, chyba że w Umowie lub w niniejszych OWZ postanowiono inaczej.

15.3 W odniesieniu do Dostawców, których siedziba znajduje się poza terytorium Polski, w razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja angielska ma pierwszeństwo.

Opublikowano:
3 stycznia 2024

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP