Warunki reklamacji

8.1 Rawlplug jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne Produktu, będącego towarem handlowym, jeżeli wada ujawniła się w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dnia dostarczenia Produktu oraz istniała w chwili przejścia ryzyka na klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Produkcie, chyba że klient wiedział o wadzie w dniu dostarczenia lub nie poinformował Rawlplug o tejże wadzie w terminie (rękojmia za wady). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określona w kodeksie cywilnym ulega modyfikacjom opisanym w niniejszym punkcie.

8.2 Rawlplug odpowiada za wady fizyczne niektórych Produktów, będących towarami handlowymi w zakresie wynikającym z oświadczenia gwarancyjnego udzielonego przez Rawlplug na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym (gwarancja) dotyczącym tego Produktu.

8.3 Odpowiedzialność Rawlplug z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w odniesieniu do Produktów, będących usługami, następuje na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

8.4 Zgłoszenia na podstawie pkt. 8.1 – 8.3 (reklamacje) rozpatrywane są zgodnie z niniejszym punktem.

8.5 Reklamacje dotyczące Produktów składa się wyłącznie poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronach Sklepu Internetowego. Wysłanie formularza reklamacyjnego wymaga wypełnienia obowiązkowych pól oraz dołączenia niezbędnych załączników.

8.6 Reklamacje dotyczące Produktów, będących towarami handlowymi, objętych gwarancją można także złożyć poprzez portal serwisu narzędzi Rawlplug na stronie https://www.rawlplug.com/pl/serwis-narzedzi zgodnie z regulaminem serwisu dostępnym na stronie portalu serwisu.

8.7 Klient traci uprawnienia z rękojmi za wady, jeżeli nie zgłosi Rawlplug  wady w ciągu czternastu (14) dni od jej wykrycia.

8.8 Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie czternastu (14) dni liczonych od następnego dnia roboczego od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany towar; albo zgodnie z regulaminem serwisu, w przypadku reklamacji, o której mowa w pkt. 8.6. W przypadku reklamacji dotyczącej usług, termin ten liczony jest od następnego dnia roboczego po wysłaniu reklamacji zgodnie z pkt. 8.5.

8.9 Decyzja co do sposobu realizacji uprawnień klienta z tytułu rękojmi za wady należy wyłącznie do Rawlplug. W razie wykrycia wady Produktu, Rawlplug może usunąć wadę albo dostarczyć zamiast Produktów wadliwych, taką samą ilości Produktów wolnych od wad, zastosować obniżkę ceny, albo zwrócić całość ceny za zwrotem towaru.

8.10 W ramach gwarancji (pkt 8.2) klientowi przysługują roszczenia wynikające z dokumentu gwarancyjnego dołączonego do towaru. Decyzja co do sposobu realizacji uprawnień klienta z tytułu gwarancji następuje zgodnie z dokumentem gwarancyjnym.

8.11 W ramach roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (pkt 8.3), klientowi przysługują roszczenia odszkodowawcze zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

8.12 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji dotyczącej towarów handlowych, towar handlowy zostanie odesłany do klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8.13 Klient zrzeka się i nie będzie wywodził wobec Rawlplug roszczeń z tytułu wad Produktów, będących towarami handlowymi, innych niż te wymienione w powyższych paragrafach, w szczególności roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

8.14 Odpowiedzialność Rawlplug z tytułu naruszenia Umowy oraz z tytułu deliktu wobec klienta związanego z Produktami jest ograniczona do szkody rzeczywistej (straty) z wyłączeniem w szczególności utraconych korzyści. Odpowiedzialność Rawlplug z powyższego tytułu jest ograniczona ponadto do kwoty ceny sprzedaży zapłaconej za Produkty, których naruszenie dotyczy. Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie.

Warto być na bieżąco

Dołącz do naszego newslettera, a nie ominą Cię:

Informacje

o naszych produktach i usługach

Wiadomości

o ofercie i aktualnych promocjach

Relacje

z wydarzeń, targów i konferencji branżowych

© 2024 Koelner Rawlplug IP